صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي > کوریکولوم 
سامانه هاسرویس الکترونیک

کوریکولوم ها در سایت medschool.umsha.ir.ac در منوی کوریکولوم و برنامه درسی به تفکیک در زیر منوی مربوط به هر گروه قرار گرفته است

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved