صفحه اصلی > مركز مهارتهاي باليني > راهنماها و دستورالعمل ها 
سامانه هاسرویس الکترونیک

راهنماها و دستورالعمل ها

   دانلود : عناوین_الزامی_جهت_آزمون_صلاحيت__باليني.pdf           حجم فایل 205 KB
   دانلود : skill_labآموزشهای_قابل_ارائه_در.pdf           حجم فایل 71 KB
   دانلود : OSCEراهنمای_ساده_برگزاری.pdf           حجم فایل 2730 KB
   دانلود : OSCEدستورالعمل_آزمون.pdf           حجم فایل 190 KB
   دانلود : آئین_نامه_آزمون_صلاحیت_بالینی.pdf           حجم فایل 671 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved