صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > استانداردهای آموزشی > استانداردهای آموزش بالینی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

استانداردهای آموزش بالینی

   دانلود : استانداردهاي_آموزش_بالینی.pdf           حجم فایل 353 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved