صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > طب اورژانس > برنامه درسی > برنامه ی بخش مسمومیت 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه آموزشی بخش مسمومیت

   دانلود : برنامه_آموزشی_بخش_مسمومیت.pdf           حجم فایل 20 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved