صفحه اصلی > مركز مهارتهاي باليني > معرفی skill lab > اقلام موجود 
سامانه هاسرویس الکترونیک

اقلام موجود

   دانلود : چك_ليست_ارزیابی_امکانات_موجود.pdf           حجم فایل 145 KB
   دانلود : ليست_مولاژهاي_مركز.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : ليست_اقلام_موجود.pdf           حجم فایل 64 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved