صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > ارتوپدي > برنامه درسی > برنامه آموزشی کارآموزان 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه آموزشی کارآموزان

   دانلود : برنامه_آموزشي_كارآموزان_بخش_ارتوپدي.pdf           حجم فایل 97 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved