صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > ارتوپدي > برنامه درسی > وظایف اینترن اورژانس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

وظایف اینترن اورژانس

   دانلود : شرح_وظائف_اينترن_اورژانس.pdf           حجم فایل 1833 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved