صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > نورولوژي > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : برنامه_کارآموزی_نورولوژی.pdf           حجم فایل 454 KB
   دانلود : طرح_درس_نظری_نورولوژی،دکتر_غیاثیان.pdf           حجم فایل 996 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved