صفحه اصلی > مركز مهارتهاي باليني > معرفی skill lab > چک لیست ارزیابی اکانات موجود 
سامانه هاسرویس الکترونیک

چک لیست ارزیابی و بررسی امکانات موجود

   دانلود : چك_ليست_ارزیابی_امکانات_موجود.pdf           حجم فایل 145 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved