صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > عفوني > برنامه درسی > تقویم اموزشی > برنامه آموزشی فراگیران 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه آموزشی

   دانلود : برنامه آموزشي فراگيران.doc           حجم فایل 106 KB
شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved