صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > ارتوپدي > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : برنامه_آموزشی_کارورزی_ارتوپدی.pdf           حجم فایل 336 KB
   دانلود : برنامه_آموزشی__کارآموزی_ارتوپدی.pdf           حجم فایل 346 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved