صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > عفوني > برنامه درسی > تقویم اموزشی > برنامه زمانبندی درمانگاه فراگیران 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه زمان بندی درمانگاه

   دانلود : برنامه زمان بندی درمانگاه فراگيران.doc           حجم فایل 297 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved