صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > روانپزشكي > تقویم اموزشی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه آموزشی اساتید

   دانلود : برنامه_آموزشي_اساتيد_روانپزشكي.doc           حجم فایل 110 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved