صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > روانپزشكي > تقویم اموزشی > برنامه آموزشی اساتید 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه اموزشی اساتید

   دانلود : برنامه_آموزشي_اساتيد_روانپزشكي.doc           حجم فایل 110 KB
شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved