صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > پزشکی اجتماعی > برنامه درسی > ارزشیابی(پزشکی عمومی) 
سامانه هاسرویس الکترونیک

ارزشیابی(پزشکی عمومی)

جدول بارم بندی ارزشیابی کارآموزان و کارورزان در متن طرح درس اساتید آمده است

شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved