صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > گوش و حلق و بيني > برنامه درسی > ارزشیابی(پزشکی عمومی) 
سامانه هاسرویس الکترونیک

ارزشیابی(پزشکی عمومی)

جدول بارم بندی ارزشیابی کارآموزان و کارورزان در متن طرح درس اساتید آمده است

   دانلود : فرم_ارزشیابی_کارورز_در_بخش.pdf           حجم فایل 70 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved