صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > قلب > برنامه درسی > برنامه هفتگی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه هفتگی

   دانلود : فرم_برنامه_هفتگی.docx           حجم فایل 24 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved