صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > قلب > تقویم اموزشی > برنامه دستیاران 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه دستیاران

   دانلود : _آذر_90.doc           حجم فایل 62 KB
   دانلود : ستیاران قلب.docx           حجم فایل 12 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved