صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه هاي علوم پايه > تغذیه > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : طرح درس تغذیه پزشکی.pdf           حجم فایل 835 KB
   دانلود : درس_عملی_اصول_بازرسی_مواد_غذایی-.pdf           حجم فایل 908 KB
   دانلود : طرح_درس_بهداشت_مواد_غذایی-_دکتر_حشمتی.pdf           حجم فایل 1406 KB
   دانلود : طرح_درس_ایمنی_شیمیایی_مواد_غذایی.pdf           حجم فایل 1506 KB
   دانلود : طرح_درس_اصول_تغذیه-_دکتر__حشمتی.pdf           حجم فایل 1427 KB
   دانلود : اصول_بازرسی_مواد_غذایی-_دکتر_حشمتی.pdf           حجم فایل 1420 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved