صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > پاتولوژي > برنامه درسی > برنامه هفتگی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه هفتگی و روزانه بخش پاتولوژی

 

   دانلود : برنامه_دستياران_آذرماه_95.doc           حجم فایل 50 KB
   دانلود : برنامه_هفتگي_و_روزانه_بخش_پاتولوژي.doc           حجم فایل 34 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved