صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > پاتولوژي > تقویم آموزشی > برنامه امتحانات درون بخشی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه امتحانات درون بخشی

   دانلود : برنامه_امتحانات_درون_بخشي95.doc           حجم فایل 34 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved