صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > راديولوژي > تقویم اموزشی > برنامه روتیشن ها 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه روتیشن ها

   دانلود : برنامه_های_روتیشن.pdf           حجم فایل 56 KB
شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved