صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > راديولوژي > برنامه درسی > برنامه آموزشی کارآموزان 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه کارآموزی

   دانلود : برنامه_کارآموزی__بخش_رادیولوژی.pdf           حجم فایل 510 KB
شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved