صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته ها و شوراها > کمیته اصلاحات و برنامه ریزی درسی > اصلاحات علوم پایه > برنامه آموزشی ریفرم > برنامه ریفرم 
سامانه هاسرویس الکترونیک

صفحه در دست طراحي مي باشد





شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved