صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه هاي علوم پايه > زبان انگلیسی و ادبیات فارسی > برنامه درسی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : طرح_درس-زبان_تخصصی-علوم_آزمایشگاهی.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود : طرح_درس-زبان_تخصصی-بهداشت_حرفه_ای.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود : طرح_درس_-زبان_عمومی.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : طرح_درس-زبان_تخصصی_2-پزشکی.pdf           حجم فایل 191 KB
   دانلود : طرح_درس-زبان_تخصصی1-پزشکی.pdf           حجم فایل 192 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved