صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته ها و شوراها > کمیته اصلاحات و برنامه ریزی درسی > کمیته طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر عهدیه غفاری

کارشناس EDO

کارشناس کمیته طرح درس

 

MD.MPH

 

ahdiehghafari@umsha.ac.ir

مرکزتوسعه آموزش دانشگاه
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved