صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > استانداردهای آموزشی > سند توانمندیهای پزشک عمومی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

سند توانمندیهای دانش آموختگان حرفه پزشکی

   دانلود : سند_توانمندیهای_دانش_آموختگان_پزشکی.pdf           حجم فایل 481 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved