صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه هاي علوم پايه > فيزيك پزشكي > برنامه درسی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه درسی

   دانلود : فیزیک پزشکی- پزشکی.pdf           حجم فایل 451 KB
   دانلود : فیزیک_-گفتاردرمانی.pdf           حجم فایل 178 KB
   دانلود : فیزیک_عمومی-پرتوشناسی.pdf           حجم فایل 180 KB
   دانلود : فیزیک_عمومی-بهداشت_محیط.pdf           حجم فایل 177 KB
   دانلود : فیزیک_عمومی-_فیزیوتراپی.pdf           حجم فایل 137 KB
   دانلود : فیزیک_صوت-شنوایی_شناسی.pdf           حجم فایل 255 KB
   دانلود : فیزیک_سیستم_شنوایی-پزشکی.pdf           حجم فایل 153 KB
   دانلود : فیزیک_سیستم_بینایی-پزشکی.pdf           حجم فایل 36 KB
   دانلود : فیزیک_حیاتی.pdf           حجم فایل 163 KB
   دانلود : فیزیک_پزشکی-دندان_پزشکی.pdf           حجم فایل 159 KB
   دانلود : فیزیک_پزشکی-پزشکی.pdf           حجم فایل 214 KB
   دانلود : فیزیک_اختصاصی-بهداشت_حرفه_ایی-ناپیوسته.pdf           حجم فایل 140 KB
   دانلود : فیزیک_اختصاصی-بهداشت_حرفه_ایی.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : دزیمتری_پرتوهای_یونیزان.pdf           حجم فایل 186 KB
   دانلود : بیوفیزیک-بهداشت_عمومی.pdf           حجم فایل 164 KB
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved