صفحه اصلی > تماس با ما 
سامانه هاسرویس الکترونیک

     

       آدرس:

 

همدان، خيابان شهيد فهميده، دانشگاه علوم پزشكي همدان، دانشكده پزشكي


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved