صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > رادیو آنکولوژی(رادیوتراپی-آنکولوژی) 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر عبدالعظیم صدیقی پاشاکی

گروه آموزشی :

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

 

استادیار

نام و نام خانوادگی :

دکتر کمال محمدیان

گروه آموزشی :

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

k.mohamaddian@umsha.ac.ir

استادیار


نام و نام خانوادگی :

دکتراحسان اکبری حامد

گروه آموزشی :

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

استاديار


نام و نام خانوادگی :

دکترریحانه بیانی

گروه آموزشی :

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

r.bayani@umsha.ac.ir

استاديار


نام و نام خانوادگی :

دکترزهرا کشت پور املشی

گروه آموزشی :

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

z.keshtpour@edu.umsha.ac.ir

استاديار-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved