صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > رادیوتراپی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر عبدالعظیم صدیقی پاشاکی

گروه آموزشی :

رادیوتراپی و آنکولوژی

 

استادیار

نام و نام خانوادگی :

دکتر کمال محمدیان

گروه آموزشی :

رادیوتراپی و آنکولوژی

k.mohamaddian@umsha.ac.ir

استادیار


نام و نام خانوادگی :

دکتراحسان اکبری حامد

گروه آموزشی :

رادیوتراپی و آنکولوژی

استاديار

شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved