صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > طب فیزیک و توانبخشی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمدرضا نیکو

گروه آموزشی :

متخصص طب فیزیک و توانبخشی

mohammadrezanikoo@yahoo.com

دانشیار


نام و نام خانوادگی :

دکتر لعبت مجیدی

گروه آموزشی :

متخصص طب فیزیک و توانبخشی

استادیار-برنامه هفتگی-CV


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved