صفحه اصلی > فرآیندها > فرآیندهای آموزشی >  انتخاب واحد 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام فرآیند: انتخاب واحد

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد- اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: واحد علوم پایه اداره آموزش


 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved