صفحه اصلی > فرآیندها > فرآیندهای آموزشی > انتخاب لاین 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام فرآیند: انتخاب لاین دوره کارورزی و کارآموزی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان:  اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: انجام انتخاب لاین دانشجویان مقطع کارآموزی و کارورزی

مسئول واحد: واحدکارورزی و کارآموزی اداره آموزش


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved