صفحه اصلی > فرآیندها > فرآیندهای آموزشی > ثبت نمرات 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام فرآیند: ثبت نمرات دانشجو

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد - مدیر گروه-اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: ثبت نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: مدیر اداره آموزش


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved