صفحه اصلی > فرآیندها > فرآیندهای آموزشی > اعتراض به نمرات 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام فرآیند: اعتراض دانشجو به نمرات

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد- اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: بررسی و پاسخگویی به اعتراض دانشجو به نمرات  در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: مدیر اداره آموزش


شعار سال 1398: «رونق تولید»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved