صفحه اصلی > فرآیندها > فرآیندهای آموزشی > ارائه پروپوزال تحصیلات تکمیلی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام فرآیند: ارائه پروپوزال دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد راهنما -کمیته پایان نامه ها- اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: بررسی و تایید پروپوزال دانشجو مقطع تحصیلات تکمیلی در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: واحد امور پایان نامه اداره آموزش


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved