صفحه اصلی > فرآیندها > فرآیندهای آموزشی > ارائه پروپوزال پزشکی عمومی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام فرآیند:ارائه پروپوزال دانشجویان پزشکی عمومی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد راهنما -کمیته پایان نامه ها- اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: بررسی و تایید دانشجو پزشکی عمومی در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: واحد امور پایان نامه اداره آموزش


شعار سال 1398: «رونق تولید»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved