صفحه اصلی > میزخدمت > فرآیندهای آموزشی > دفاع پزشکی عمومی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند: دفاع دانشجویان پزشکی عمومی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد راهنما -مدیرگروه- اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: دفاع دانشجو پزشکی عمومی

مسئول واحد: واحد امور پایان نامه اداره آموزش


شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved