صفحه اصلی > میزخدمت > فرآیندهای آموزشی > نظارت بر کلاس ها 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند: نظارت بر برگزاری کلاسهای آموزشی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد-معاون آموزشی- اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: بررسی برگزاری کلاسهای آموزشی

مسئول واحد:مدیر اداره آموزش


شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved