صفحه اصلی > فرآیندها > فرآیندهای خدماتی > خدمات عمومی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند: درخواست خدمات عمومی

مشتریان: اعضای هیئت علمی-کارکنان- دانشجویان

هدف: انجام امور خدماتی(نظافت-جابجایی و... )

مسئول فرآیند: واحد امور عمومیشعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved