صفحه اصلی > فرآیندها > فرآیندهای خدماتی > تعمیرات تاسیسات 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند: درخواست تعمیرات تاسیساتی

مشتریان: اعضای هیئت علمی-کارکنان- دانشجویان

هدف: انجام امور تاسیساتی

مسئول فرآیند: واحد امور عمومیشعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved