صفحه اصلی > فرآیندها > فرآیندهای خدماتی > تعمیرات تجهیزات 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند: درخواست تعمیر تجهیزات تخصصی

مشتریان: اعضای هیئت علمی-کارکنان- دانشجویان

هدف: انجام تعمیر تجهیزات تخصصی

مسئول فرآیند: واحد امور عمومی


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved