صفحه اصلی > فرآیندها > فرآیندهای واحد EDO > ارتقاء هیئت علمی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند: ارتقاء اعضای هیئت علمی

نام واحد: واحد تحقیق و توسعه (EDO)

تامین کنندگان:هیئت ممیزه-ارتقاء- واحد تحقیق و توسعه

مشتریان: اعضای هیئت علمی پایه و بالینی

هدف: ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی

مسئول واحد: واحد تحقیق و توسعه (واحد ارتقاء و ترفیع)


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved