صفحه اصلی > فرآیندها > فرآیندهای اداری مالی > تمدید قرارداد هیئت علمی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند: تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی قراردادی

نام واحد: واحد اداری

تامین کنندگان:هیئت جذب-معاونت آموزشی- واحد اداری

مشتریان: اعضای هیئت علمی پایه و بالینی

هدف: تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی قراردادی پایه و بالینی

مسئول واحد: واحد اداری


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved