صفحه اصلی > میزخدمت > فرآیندهای اداری مالی > تمدید قرارداد هیئت علمی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند: تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی قراردادی

نام واحد: واحد اداری

تامین کنندگان:هیئت جذب-معاونت آموزشی- واحد اداری

مشتریان: اعضای هیئت علمی پایه و بالینی

هدف: تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی قراردادی پایه و بالینی

مسئول واحد: واحد اداری


شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved