صفحه اصلی > فرآیندها > فرآیندهای اداری مالی > محرومیت از مطب پایه 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند: عقد قرارداد محرومیت از مطب اعضای هیئت علمی پایه

نام واحد: واحد اداری

تامین کنندگان:معاونت توسعه-معاونت آموزشی- واحد اداری

مشتریان: اعضای هیئت علمی پایه

هدف: بررسی فعالیت های آموزشی-پژوهشی و تایید قرارداد محرومیت از مطب اعضای هیئت علمی پایه

مسئول واحد: امور اداری


شعار سال 1398: «رونق تولید»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved