صفحه اصلی > درباره دانشكده > گزارش عملکرد معاونت اداری مالی 
سامانه هاسرویس الکترونیک
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved