صفحه اصلی > میز خدمت > الکترونیکی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

سامانه درخواست انتقالی دستیاران

 

نام فرآیند: نقل و انتقال دستیاران

نام واحد:  آموزش تخصصی و وفوق تخصصی

تامین کنندگان:مدیرگروه-واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی- معاونت آموزشی

مشتریان: دستیاران

هدف: انجام اینترنتی نقل و انتقالات دستیاران

مسئول واحد: واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved