صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری 
سامانه هاسرویس الکترونیک

امکان ارائه میز خدمت حضوری وجود ندارد.

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved