صفحه اصلی > میز خدمت > ترکیبی > میهمانی- انتقال دانشجو 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

سامانه درخواست میهمانی دانشجو

سامانه درخواست انتقالی دانشجو

 

 

نام فرآیند: میهمانی و انتقالی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: انجام میهمانی و انتقالی دانشجو در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: مدیر اداره آموزش


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved