صفحه اصلی > میز خدمت > ترکیبی > مرخصی تحصیلی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

سامانه مرخصی تحصیلی دانشجو

 

نام فرآیند: مرخصی تحصیلی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان:  اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: مرخصی تحصیلی دانشجو در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: مدیر اداره آموزش


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved